„Léto s BENNONEM a PROMACHEREM“

Pravidla a podmínky reklamní soutěže

Organizace soutěže

 Pořadatelem a organizátorem soutěže „Léto s BENNONEM a PROMACHEREM“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost BENNON Group a. s., Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5772 (dále pouze jako Organizátor) Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s korespondenční adresou v České republice a nebo na Slovensku. Počet soutěžních fotografií od jednoho soutěžícího je limitován na jednu fotku na soutěž. Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude se za platnou považovat pouze fotografie, která byla zaslána jako první.

Principy soutěže

Soutěžní příspěvek

 Na Facebook profilu 

https://www.facebook.com/bennon.cz/ a https://www.facebook.com/promacher.cz/ 

 bude uveřejněn soutěžní příspěvek s otázkou pro soutěžícího. Soutěžící následně zašle soutěžní fotografii do soukromých zpráv.

 Podmínky účasti v Soutěži

 1. Dát LIKE FB stránkám BENNON a PROMACHER
 2. Zaslat soutěžní fotografii do SZ, Dát právo ke sdílení

Určení výherce soutěže 

Výhercem se stává Soutěžící, který bude mít 1. 9. 2020 nejvyšší počet Like u fotografie

 Soutěž probíhá v období od 8. 7. 2020 - 31. 8. 2020 a končí v 20:00 posledního dne trvání soutěže 
(„Ukončení Soutěže“).

 Vyhlášení soutěže


Soutěž bude ukončena 31. 8. 2020 v 20:00. Vyhodnocení nastane dne 1. 9. 2020. Organizátor zveřejní jméno a příjmení třech vítězů v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebooku do pěti kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.


Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherce takové soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a nebo sociální sítě Facebook.

 Cena a jeho předání


Výherci získají balíčky produktů značky BENNON a PROMACHER.

 1. První nejvyšší počet like získává balíček produktů značek BENNON a PROMACHER
  v hodnotě 2.000,-- Kč (bez DPH).
 2. Druhý nejvyšší počet like získá balíček produktů značek BENNON a PROMACHER
  v hodnotě 1.500,-- Kč (bez DPH).
 3. Třetí nejvyšší počet like získá balíček produktů značek BENNON a PROMACHER 
  v hodnotě 1.000,-- Kč (bez DPH).


Výherce se musí ohlásit do pěti kalendářních dnů. Poté budou všem výhercům oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výběr produktů je závislý na současných skladových zásobách organizátora soutěže.  

Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje za výherní.

 Další ujednání

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním odpovědi (fotografie) a vstupem do soutěže soutěžící organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem organizátora s bezplatným využitím jeho osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se soutěžícího a jeho projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost
Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto soutěžícím z účasti na soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

Účinnost a zveřejnění podmínek Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.z-style.cz. Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 8. 7. 2020 a jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání soutěže na webové stránce www.z-style.cz. 

 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.